Sáng 10/11/2023, Huyện ủy- UBND huyện Thanh Chương đã tổ chức tập huấn về quan điểm, đường lối của Đảng về văn hóa, văn nghệ.

Ông Nguyễn Văn Chiến- Phó Chủ tịch UBND huyện Thanh Chương phát biểu khai mạc buổi tập huấn.

Tại buổi tập huấn, đại diện các ban, phòng, ngành, tổ chức chính trị – xã hội của huyện, các bí thư Đảng ủy, công chức văn hóa – xã hội các xã, thị trấn, các hội viên Chi hội Văn học Nghệ thuật (VHNT) huyện, thành viên các câu lạc bộ dân ca ví, giặm trên địa bàn đã được nghe PGS.TS Đinh Trí Dũng – Phó Chủ tịch Thường trực Hội Liên hiệp Văn học Nghệ thuật Nghệ An báo cáo các chuyên đề: Tầm quan trọng của “Đề cương về văn hóa Việt Nam năm 1943″ đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển nền văn học, nghệ thuật cách mạng Việt Nam trong 80 năm qua; Phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp tiếp tục vận động, bổ sung, phát triển những tư tưởng cốt lõi của “Đề cương về văn hóa Việt Nam” nhằm thúc đẩy sự phát triển toàn diện của nền văn học, nghệ thuật Việt Nam nói chung và Nghệ An nói riêng trong thời kỳ mới; Quán triệt quan điểm đổi mới của Đảng về văn hoá, văn nghệ trong Nghị quyết Đại hội XIII; Triển khai Kết luận của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại Hội nghị Văn hoá toàn quốc.

PGS.TS Đinh Trí Dũng trao đổi các chuyên đề.
Ông Trần Đình Hà- Chi hội trưởng Chi hội VHNT Thanh Chương trình bày tham luận: “Phát huy vai trò của văn học, nghệ thuật trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Thanh Chương trong thời kỳ đổi mới”.
Ông Nguyễn Văn Quế – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Thanh Chương phát biểu tại buổi tọa đàm.

Buổi chiều cùng ngày, Huyện ủy – UBND huyện Thanh Chương cũng đã tổ chức tọa đàm, gặp mặt văn nghệ sỹ, trí thức và những người làm công tác VHNT tiêu biểu với các nội dung chính: điểm lại những thành tựu phát triển văn hóa, văn nghệ trong 80 năm ra đời “Đề cương về văn hóa Việt Nam”; Phát huy vai trò VHNT trong sự nghiệp xây dựng và phát triển quê hương Thanh Chương thời kỳ đổi mới; Phát huy vai trò của đội ngũ văn nghệ sỹ trong việc đấu tranh, phản bác các quan điểm sai trái, thù địch trong tình hình mới; Bảo tồn và phát huy di sản văn hóa phi vật thể dân ca ví, giặm trên địa bàn huyện Thanh Chương; Khó khăn, vướng mắc của đội ngũ công chức văn hóa các xã, thị trấn trong tình hình hiện nay, những kiến nghị và đề xuất.

Toàn cảnh buổi toạ đàm.

Thay mặt lãnh đạo huyện Thanh Chương, ông Nguyễn Văn Quế – Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy đánh giá cao vai trò, vị trí của văn hóa, VHNT; ghi nhận công lao, đóng góp của đội ngũ văn nghệ sỹ; mong muốn văn nghệ sỹ huyện nhà tiếp tục sáng tác, sáng tạo nhiều tác phẩm chất lượng phục vụ các nhiệm vụ chính trị trên địa bàn, phấn đấu thực hiện thành công Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, đưa Thanh Chương trở thành huyện khá của tỉnh vào cuối nhiệm kỳ.

Đình Hà