26.1 C
Vinh
Thứ Hai, Tháng Bảy 15, 2024

Xin nguyện cùng Người vươn tới mãi

Hoạt động sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” là việc làm vô cùng cần thiết, có ý nghĩa sâu sắc, góp phần thực hiện hiệu quả Kết luận số 01-KL/TW của Bộ Chính trị về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết Hội nghị lần thứ 9 Ban Chấp hành Trung ương (khoá XI) về xây dựng và phát triển văn hoá, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước, từ đó động viên, phát huy sức mạnh nội sinh của toàn dân tộc trong công cuộc xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc; thúc đẩy thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm về xây dựng, chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ.

Nhằm góp phần tôn vinh cũng như lan tỏa những tác phẩm đạt giải cấp tỉnh và Trung ương qua hoạt động sáng tác và quảng bá về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, được sự thống nhất của Ủy ban nhân dân tỉnh, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Nhà xuất bản Nghệ An đã tổ chức bản thảo và ấn hành cuốn sách Xin nguyện cùng Người. Cuốn sách tập hợp 67 tác phẩm đạt giải cấp tỉnh ở các thể loại văn học, nghệ thuật, báo chí, hoạt động quảng bá của các tập thể, tác giả, nhóm tác giả và 12 tác phẩm đạt giải cấp Trung ương tại Giải thưởng sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đợt I, giai đoạn 2021 – 2023.

Bìa 1 cuốn sách “Xin nguyện cùng Người”

Cuốn sách Xin nguyện cùng Người dày gần 500 trang, được bố cục sắp xếp từ giải Nhất đến giải Khuyến khích, với những nội dung ở nhiều thể loại sáng tác, trích dẫn hoàn toàn (báo in, báo điện tử, mỹ thuật, điện ảnh, hội hoạ, âm nhạc); giới thiệu tác phẩm, trích dẫn chọn lọc (văn học, xuất bản); đăng tải danh sách (truyền hình, phát thanh và quảng bá), đã làm phong phú hơn, đa dạng hơn đề tài học tập và làm theo Bác trong đời sống văn học, nghệ thuật, báo chí tỉnh nhà. Qua những tấm gương người thật, việc thật được phản ánh, đã góp phần xây dựng đạo đức, nhân cách, bản lĩnh và tâm hồn con người Nghệ An; nâng cao các giá trị chân – thiện – mỹ; đấu tranh, phê phán, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân.

Một số trang trong cuốn sách “Xin nguyện cùng Người”

Việc xuất bản và lan tỏa những giá trị của cuốn sách này không chỉ mang mục đích tôn vinh các tập thể, cá nhân đạt giải mà còn góp phần quan trọng trong việc định hướng, giáo dục, tuyên truyền, tiếp tục thực hiện tốt hơn nữa cuộc vận động “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong toàn Đảng, toàn dân trong thời gian tới.

Hy vọng, cuốn sách sẽ mang lại cho quý bạn đọc những thông điệp tích cực và ý nghĩa, tiếp thêm động lực để mỗi người đều nỗ lực phấn đấu, xin nguyện học tập và làm theo tấm gương đạo đức của Người!

Trịnh Thùy