Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra

      UBND TỈNH NGHỆ AN

HỘI LH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

 

Số:         /QĐ-BCH

   CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                       

     Nghệ An, ngày    tháng     năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra

Hội LHVHNT Nghệ An nhiệm kỳ 2018-2023

                                                   

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi) Hội LHVHNT Nghệ An theo quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 14 tháng 6 năm 2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An;

Căn cứ Quy chế làm việc của BCH Hội LHVHNT Nghệ An nhiệm kỳ 2012-2017;

Xét đề nghị của Ban Thường vụ Hội LHVHNT Nghệ An.

 

BAN CHẤP HÀNH HỘI LH VHNT NGHỆ AN

QUYẾT ĐỊNH

 Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra Hội LH VHNT Nghệ An nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quyết định này được bãi bỏ;

Điều 3. Văn phòng Hội, Ban Kiểm tra Hội, các tập thể và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 Nơi nhận:

– Các ủy viên BTV, BCH, các trưởng ban,

các chi hội trưởng;

– Ban Kiểm tra (3);

– Văn phòng Hội;

– Lưu VT

 TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Hồ Mậu Thanh

 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA BAN KIỂM TRA HỘI LH VHNT NGHỆ AN (KHÓA IX)

(Ban hành kèm theo quyết định số        /QĐ-BCH ngày     /      /2019) của

Ban Chấp hành Hội)

 

 1. CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN CỦA BAN KIỂM TRA
 2. Chức năng
 • Tham mưu cho Ban Chấp hành (BCH), Ban Thường vụ (BTV) Hội về công tác kiểm tra.

 • Thực hiện các chức năng của công tác kiểm tra về các mặt hoạt động của các tổ chức và cá nhân trực thuộc Hội.

 1. Nhiệm vụ

2.1. Nhiệm vụ tham mưu cho BCH, BTV, Thường trực Hội

 • Giúp BCH, BTV, Thường trực Hội xây dựng phương hướng, nội dung công tác kiểm tra thường xuyên hàng năm và cả nhiệm kỳ, nội dung công tác kiểm tra từng vụ việc đột xuất.

 • Hướng dẫn các ban chuyên môn, các chi hội cơ sở thực hiện công tác kiểm tra hội viên.

2.2. Nhiệm vụ

 • Kiểm tra hội viên, các tổ chức cá nhân thuộc cơ quan Hội có dấu hiệu vi phạm điều lệ Hội hoặc các quy chế do BCH ban hành; kiểm tra việc vi phạm nhiệm vụ hội viên về công tác chuyên môn do điều lệ Hội quy định.

 • Xem xét, điều tra, xác minh, dự thảo kết luận những trường hợp có dấu hiệu vi phạm hoặc vi phạm kỷ luật để đề xuất với BCH, BTV, Thường trực Hội xem xét quyết định các hình thức kỷ luật.

 • Giải quyết các đơn thư tố cáo của hội viên, cán bộ, nhân viên, người lao động thuộc Hội theo chức trách và nhiệm vụ của mình để tham mưu cho cấp trên và trực tiếp trả lời trong phạm vi quyền hạn đối với cá nhân có đơn thư.

 1. Quyền hạn của Ban Kiểm tra Hội
 • Yêu cầu các tổ chức cơ sở trực thuộc Hội và cá nhân thuộc Hội, hội viên cung cấp đầy đủ thông tin liên quan đến công tác kiểm tra định kỳ và đột xuất.

 • Giám sát việc thực hiện điều lệ Hội và nhiệm vụ Hội viên.

 • Tham mưu cho BCH, BTV, Thường trực Hội về những nội dung công việc đã kiểm tra, đề xuất mức độ xử lý vụ việc.

 1. Nhiệm vụ cụ thể của các thành viên trong Ban Kiểm tra
 2. Trưởng Ban Kiểm tra
 • Chịu trách nhiệm chính về mọi mặt hoạt động của Ban Kiểm tra, trọng tâm là soạn thảo dự thảo, quy chế, kế hoạch chương trình hoạt động của Ban, kết  nối hoạt động của Ban với cấp trên và cấp dưới.

 • Đề xuất với BCH, BTV, Thường trực về kinh phí hoạt động của Ban.

 1. Phó Trưởng ban và các thành viên

Giúp việc Trưởng ban, chịu sự phân công của Trưởng ban.

 1. CHẾ ĐỘ LÀM VIỆC CỦA BAN KIỂM TRA
 2. Ban kiểm tra làm việc dưới sự chỉ đạo, lãnh đạo trực tiếp của Đảng đoàn, và BCH Hội
 • Báo cáo trước BCH về chương trình kế hoạch kiểm tra thường xuyên và đột xuất của Ban.

 • Mỗi năm 2 lần báo cáo với BCH về những nội dung đã kiểm tra.

 • Đối với những vụ việc kiểm tra đột xuất thì báo cáo với Thường trực Hội hoặc BTV (tùy theo tính chất mức độ vi phạm)

 1. Quan hệ giữa Ban kiểm tra Hội với các cơ quan trực thuộc Hội và hội viên, với các ban chuyên môn, các chi hội cơ sở

Quan hệ phối hợp công tác, thông báo những nội dung kiểm tra đến tập thể, cá nhân liên quan.

 1. Nguyên tắc và chế độ làm việc của Ban Kiểm tra
 • Ban Kiểm tra Hội làm việc theo chế độ tập thể, quyết định theo đa số.

 • Chế độ làm việc: Trưởng Ban Kiểm tra là Ủy viên Ban Chấp hành, các thành viên đều là hội viên; tùy theo yêu cầu, nội dung công việc cụ thể, 6 tháng họp 1 lần. Khi có vụ việc đột xuất có thể 1-3 tháng 1 lần. Thời gian địa điểm do Trưởng ban quyết định.

 1. Kinh phí hoạt động của Ban: Do Thường trưc, Ban Thường vụ Hội LH VHNT Nghệ An quyết định phù hợp với các quy chế về tài chính.

 

Quy chế này đã được BCH Hội LH VHNT thông qua tại kỳ họp thứ III (nhiệm kỳ 2018-2023) ngày 03/8/2019.

 

                                                                               T/M  BAN CHẤP HÀNH HỘI

                                                                                              CHỦ TỊCH

                                                                                              (Đã ký)

                                                                                            Hồ Mậu Thanh