Quy chế làm việc của Ban chấp hành Hội

UBND TỈNH NGHỆ AN

HỘI LH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

 

Số:      /QĐ-BCH

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

       Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                                                       

          Nghệ An, ngày    tháng     năm 2019

 

 

QUYẾT ĐỊNH

Về việc ban hành Quy chế làm việc của Ban Chấp hành

Hội LHVHNT Nghệ An nhiệm kỳ 2018-2023

 

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NĐ-CP ngày 21 tháng 04 năm 2010 của Chính phủ Quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội.                                                         

Căn cứ Điều lệ (sửa đổi) Hội LHVHNT Nghệ An theo quyết định số 2226/QĐ-UBND ngày 14/6/2019 của Chủ tịch UBND tỉnh Nghệ An;

Xét đề nghị của Ban Thường vụ Hội LHVHNT Nghệ An.

 

BAN CHẤP HÀNH HỘI LH VHNT NGHỆ AN

QUYẾT ĐỊNH

 

Điều 1. Ban hành kèm theo quyết định này Quy chế làm việc của Ban Chấp hành Hội LH VHNT Nghệ An nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quy định trước đây trái với quyết định này được bãi bỏ;

Điều 3. Văn phòng Hội, Ban Chấp hành Hội, các tập thể và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 Nơi nhận:

– Các ủy viên BTV, BCH, các trưởng ban,

các chi hội trưởng;

– Văn phòng Hội;

– Ban kiểm tra (3);

– Lưu VT

 TM. BAN CHẤP HÀNH HỘI

CHỦ TỊCH

(Đã ký) 

Hồ Mậu Thanh

 

 

QUY CHẾ LÀM VIỆC

CỦA BAN CHẤP HÀNH HỘI LH VHNT NGHỆ AN (KHÓA X)

(Ban hành kèm theo quyết định số     /QĐ-BCH ngày      /8 /2019) của  Ban chấp hành Hội)

Điều 1. Nhiệm vụ

 1. Tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết Đại hội, Điều lệ Hội, lãnh đạo mọi hoạt động của Hội giữa hai kỳ Đại hội.
 2. Tập hợp, đoàn kết hội viên, giúp đỡ hội viên không ngừng nâng cao phẩm chất đạo đức, trình độ chính trị, nghề nghiệp.
 3. Chỉ đạo việc kiểm tra, giám sát thực hiện Điều lệ Hội và các quy chế, quy định của nhà nước và các cơ quan có thẩm quyền về văn học nghệ thuật.

Điều 2. Quyền hạn

 1. Chuẩn bị và quyết định triệu tập Đại hội.
 2. Bầu, miễn nhiệm Chủ tịch, các Phó Chủ tịch, ủy viên Ban Thường vụ, bầu bổ sung ủy viên Ban Chấp hành, Ban Kiểm tra. Số ủy viên Ban Chấp hành bầu bổ sung không được quá 1/3 (một phần ba) tổng số uỷ viên Ban Chấp hành đã được Đại hội quyết định.
 3. Quyết định chương trình, kế hoạch công tác hàng năm của Hội.
 4. Quyết định cơ cấu tổ chức bộ máy của Hội. Ban hành Quy chế hoạt động của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ; Quy chế quản lý, sử dụng tài chính, tài sản của Hội; Quy chế quản lý, sử dụng con dấu của Hội; Quy chế khen thưởng, kỷ luật; Các quy định trong nội bộ Hội phù hợp với quy định của Điều lệ Hội và quy định của pháp luật;
 5. Xét kết nạp hội viên.

Điều 3. Trách nhiệm của các thành viên

 1. Chủ tịch Hội: Chịu trách nhiệm trước Tỉnh ủy và UBND tỉnh, trước Đảng đoàn Hội, trước BCH về việc thực hiện các nhiệm vụ của Hội; là đại diện pháp nhân của Hội trước pháp luật; là thủ trưởng cơ quan văn phòng Hội; là chủ tài khoản của Hội/ cơ quan Hội.

Chỉ đạo, điều hành mọi hoạt động của Hội theo quy định của Điều lệ Hội; chủ trì các cuộc họp BCH; triệu tập và chỉ đạo chuẩn bị, chủ trì các cuộc họp Ban Thường vụ, Thường trực Hội.

Thay mặt Ban Chấp hành, Ban Thường vụ ký các văn bản của Hội.

 1. Phó Chủ tịch Hội: Giúp chủ tịch Hội chỉ đạo, tổ chức hoạt động theo các mảng công việc được Chủ tịch Hội phân công; chỉ đạo, phối hợp, triển khai thực hiện chương trình, kế hoạch của Ban Chấp hành, Ban Thường vụ theo phân công hoặc ủy quyền của Chủ tịch Hội. Dự và chỉ đạo hội nghị của các ban theo sự phân công của Thường trực Hội. Chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội và trước pháp luật về lĩnh vực công việc được Chủ tịch Hội phân công hoặc ủy quyền.
 2. Các ủy viên Ban Chấp hành: thực hiện và chịu trách nhiệm trước Chủ tịch Hội về những nhiệm vụ được phân công; cùng chịu trách nhiệm với tập thể Ban Chấp hành trước Tỉnh ủy, UBND tỉnh trong thực hiện nhiệm vụ.
 3. Ủy viên Ban Chấp hành là trưởng ban chuyên môn đề xuất với Ban Thường vụ về kế hoạch hoạt động của ban mình, chịu trách nhiệm chính về các hoạt động của ban mình, phối hợp hoạt động với các ban trên cơ sở kế hoạch được phê duyệt.
 4. Các ủy viên Ban Chấp hành được sử dụng bộ máy (các phòng, ban) của cơ quan Hội để thực hiện các nhiệm vụ do Ban Chấp hành phân công.

Điều 4. Nguyên tắc làm việc

 1. Ban chấp hành chịu sự lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng đoàn Hội, hoạt động theo Quy chế của Ban Chấp hành, tuân thủ quy định của pháp luật và Điều lệ Hội.
 2. Ban Chấp hành họp định kỳ 03 tháng một lần, có thể họp bất thường khi có yêu cầu của Ban Thường vụ hoặc trên 1/2 (một phần hai) tổng số ủy viên Ban Chấp hành. Các cuộc họp của Ban Chấp hành là hợp lệ khi có ít nhất 2/3 (hai phần ba) ủy viên Ban Chấp hành tham gia dự họp. Ban Chấp hành có thể biểu quyết bằng hình thức giơ tay hoặc bỏ phiếu kín. Việc quy định hình thức biểu quyết do Ban Chấp hành quyết định;
 3. Ban Chấp hành Hội làm việc theo nguyên tắc tập trung, dân chủ, tập thể thảo luận. Các nghị quyết, quyết định của Ban Chấp hành được thông qua khi có trên 1/2 (một phần hai) tổng số ủy viên Ban Chấp hành dự họp biểu quyết tán thành. Trong trường hợp số ý kiến tán thành và không tán thành ngang nhau thì quyết định thuộc về bên có ý kiến của Chủ tịch Hội.
 4. Cơ quan hội chịu trách nhiệm về kinh phí và các điều kiện cần thiết khác cho hoạt động của Ban chấp hành, tuân thủ các quy định của nhà nước và cơ quan có thẩm quyền.

Quy chế này được Ban Chấp hành Hội thông qua tại kỳ họp thứ III, ngày 03 tháng 8 năm 2019.

 BCH  HỘI LH VHNT

    CHỦ TỊCH

(đã ký)

  Hồ Mậu Thanh