Có một bác lãnh đạo
Bày kinh nghiệm thế này:
Muốn làm việc gì đó
Im lặng và làm ngay.

Việc băn khoăn, không muốn
Thì nên đem ra bàn
Bàn thật nhiều, thật kỹ
Thì sẽ không phải làm.

Bởi khi đã tranh luận
Chẳng ai chịu ai đâu
Chín người có mười ý
Thống nhất được, còn lâu.

Thế là việc không muốn
Sẽ không còn phải làm
Đó là nhờ hiệu quả
Của những lần họp bàn.

Phương Việt