28.4 C
Vinh
Thứ Tư, Tháng Sáu 19, 2024

Quy chế

Quy chế kết nạp hội viên Hội Liên hiệp VHNT Nghệ An

 QUY CHẾ XÉT KẾT NẠP HỘI VIÊN(Ban hành kèm theo Quyết định số 228 / QĐ-BCH ngày 13 tháng  9 năm 2019của BCH  Hội liên...

Quy chế hỗ trợ sáng tác

 QUY CHẾ CHI TIÊU HỖ TRỢSáng tạo tác phẩm, công trình văn học nghệ thuật giai đoạn 2016-2020Của Hội LH. Văn học nghệ...

Quy chế làm việc của Ban Kiểm tra

      UBND TỈNH NGHỆ ANHỘI LH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT Số:         /QĐ-BCH    CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       ...

Quy chế làm việc của Ban chấp hành Hội

UBND TỈNH NGHỆ ANHỘI LH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT Số:      /QĐ-BCH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       Độc lập - Tự do - Hạnh...

Quy chế làm việc của Đảng đoàn

TỈNH ỦY NGHỆ ANĐẢNG ĐOÀN HỘI LH VĂN HỌC NGHỆ THUẬTSố:    QĐ - ĐĐ.HLHVHNT        ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM  Nghệ An, ngày    tháng     năm 2019...

Quy chế làm việc của Ban Thường vụ; Thường trực Hội

UBND TỈNH NGHỆ ANHỘI LH VĂN HỌC NGHỆ THUẬT Số:      /QĐ-BCH  CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM       Độc lập - Tự do - Hạnh...